XI Ogólnopolski konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek szlakami Szkolnych Schronisk Młodzieżowych ph. „Niepodległa jest dla wszystkich”

Ładowanie Wydarzenia

Regulamin

Patriotycznym przesłaniem konkursu jest wzmocnienie krajoznawstwa i turystyki szkolnej jako ważnego źródła utwierdzania polskiej tożsamości narodowej. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego, będziemy szczególnie przypominać wszystkim uczestnikom konkursu historię walk o niepodległość. Przekazywać młodzieży wartości piękna polskiego krajobrazu, przyrody, upamiętnienia osób zasłużonych w walce o suwerenną Ojczyznę oraz bogactwo historycznych skarbów Polski.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

§ 1. Konkurs ma na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez obozy wędrowne i inne formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej zwane dalej wypoczynkiem. Wypoczynek na bazie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych jest najtańszą formą poznawania kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. Wspomaganie rodziny w procesie wychowania, podnoszenie sprawności fizycznej, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie, upowszechnianie aktywności fizycznej, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym oraz poznawanie zasad bezpiecznego wędrowania podczas wypoczynku letniego.

§ 2. Współorganizatorzy: Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie, Oddział PTSM w Przemyślu oraz Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku.

§ 3. Do Konkursu mogą przystąpić organizatorzy wypoczynku na bazie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych I Schronisk Młodzieżowych PTSM.

§ 4. Konkurs odbywa się podczas wakacji letnich a udział w nim grup wędrujących jest dobrowolny.

§ 5. Oceny zgłoszonego do konkursu wypoczynku dokonują:

1)  Komisja Konkursowa,
2) Dyrektorzy/Kierownicy Szkolnych Schronisk Młodzieżowych i Schronisk Młodzieżowych PTSM  potwierdzając  pobyt w schronisku pieczątką w dzienniczku wypoczynku.
3) Oddziały PTSM administrujące trasami, po których wędruje młodzież
mogą wpisać swoje opinie o wypoczynku w dzienniczkach wypoczynku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA.

§ 6. W konkursie uczestniczą obozy wędrowne, kolonie, obozy sportowe, oazy oraz uczestnicy innych form wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej na bazie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych i Schronisk Młodzieżowych PTSM.

1. Udział w konkursie należy zgłosić pisemnie do Biura Zarządu Głównego PTSM, ul. Mokotowska 14, 00 – 561 Warszawa PTSM w terminie do 1 lipca każdego roku,. /wzór zgłoszenia załącznik Nr 1/.

2. Wypoczynek należy zgłosić do właściwego Kuratora Oświaty zgodnie z obowiązującymi przepisami /Podstawa Prawna art. 92q i art. 92r ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015.2156) oraz §8 i §9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452)/.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU.

§ 7. Warunkiem oceny przez Komisję Konkursową zgłoszonego wypoczynku jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2018 roku na adres Zarządu Głównego PTSM następujących dokumentów:

1. Kroniki z odbytego wypoczynku, wykonanej przez Jego uczestników.
2. Kserokopii dzienniczka wypoczynku.
3. Listy uczestników wypoczynku potwierdzonej przez organizatora.
4. Sprawozdanie kierownika z odbytego wypoczynku /maksymalnie 1-2 strony papieru A4/.
5. Opinię właściwego Oddziału PTSM lub Oddziału PTTK. Jeżeli na terenie organizatora nie ma wyżej wymienionych organizacji, opinię może wystawić dyrektor szkoły lub placówki /maksymalnie ½ strony papieru A4/.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 8. Nagrody

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją przyzna  dyplomy i nagrody dla najlepiej zorganizowanych wypoczynków w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalych i mieszanych.

§ 9. Ustalenia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

§ 10. W październiku 2018 r. odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu, w Rzeszowie o czym laureaci zostaną poinformowani.

§ 11. Organizator konkursu zobowiązany jest do zorganizowania wystawy kronik zgłoszonych na konkurs.

§ 12. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej PTSM: www.ptsm.org.pl

§ 13. Szczegółowych informacji z ramienia organizatora udziela Pan Marian Dzimira – wiceprezes PTSM pod nr telefonu 605144102, email: pttk-ptsm@wp.pl

Do pobrania

Karta zgłoszenia udziału w konkursie wypoczynku