Regulaminy

Regulaminy 2018-02-21T14:03:26+00:00

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Główny Sąd Koleżeński (dalej: Sąd) Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (dalej: Towarzystwo) działa na podstawie Statutu Towarzystwa, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa (dalej: KZD) oraz niniejszego Regulaminu.

§2

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa pomiędzy członkami, a także pomiędzy poszczególnymi strukturami organizacyjnymi Towarzystwa,
 2. przedstawianie Zarządowi Głównemu orzeczeń wydanych w stosunku do członków lub struktur organizacyjnych Towarzystwa,
 3. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy koleżeńskie oddziałów,
 4. składanie na KZD sprawozdania ze swojej działalności.


§3

Ponadto celem Sądu jest dbanie o kulturę prawną i kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa.

 

Rozdział II
Organizacja Sądu Koleżeńskiego

 I. Postanowienia ogólne

§4

Sąd może korzystać z pomocy ekspertów w sprawach będących przedmiotem zadań i prac Sądu.

§5

Wydatki Sądu Koleżeńskiego, w tym koszty opinii prawnych i innej pomocy prawnej pokrywane są z kasy Towarzystwa

 1. Zadania i kompetencje członków Sądu Koleżeńskiego

§6

Za zadania przypisane kolegialnie Sądowi Koleżeńskiemu odpowiadają wszyscy jego członkowie.

§7

Przewodniczący Sądu:

1) kieruje pracami Sądu,

2) reprezentuje Sąd.

§8

Zastępca przewodniczącego Sądu:

podczas nieobecności przewodniczącego Sądu pełni jego obowiązki.

§9

Sekretarz:

1) odpowiada za powiadomienie o posiedzeniach Sądu,

2) zabezpiecza dokumentację Sądu,

3) prowadzi rejestr spraw i dokumentację Sądu,

4) zapewnia protokołowanie posiedzeń Sądu.

§10

Członek:

podejmuje zadania i obowiązki wskazane przez przewodniczącego Sądu.

Rozdział III

Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego
I.Postanowienia ogólne

§11

 1. Sąd Koleżeński obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Sądu w miarę potrzeby.

 

 

 1. Przejęcie obowiązków

§12

 1. Po ukonstytuowaniu się Sądu Koleżeńskiego, następuje przekazanie spraw przez ustępujący Sąd nowemu Sądowi w formie protokołu zdawczoodbiorczego.
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać w szczególności:
 3. a) wykaz przekazywanych akt i dokumentów,
 4. b) opis stanu prowadzonych spraw, w tym spraw w trakcie i nie zakończonych (z podaniem przyczyny).
 5. Egzemplarze protokołu, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazania, otrzymują przekazujący i przejmujący. Trzeci egzemplarz protokołu pozostaje w dokumentacji Towarzystwa.

 

III. Wykonywanie poszczególnych zadań i kompetencji

Skład orzekający

§13

 1. Sąd w pierwszej instancji rozpatruje sprawy w dwuosobowym zespole orzekającym, a odwołania od orzeczeń wydawanych w pierwszej instancji – w trzyosobowych zespole orzekającym z wyłączeniem osób, które rozpatrywały sprawę w pierwszej instancji, przy czym:
 2. a) od orzeczeń Sądu wydanych w pierwszej instancji służy odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia,
 3. b) orzeczenia wydane w drugiej instancji są ostateczne.
 4. Nie może być członkiem składu orzekającego osoba, która jest stroną w sprawie.
 5. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność członek składu orzekającego może być wyłączony na wniosek strony lub z własnej inicjatywy. O wyłączeniu rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego.

§14

 1. Przewodniczącym składu orzekającego jest Przewodniczący Sądu. Jeśli jednak jest to niemożliwe robi to zastępca przewodniczącego lub członkowie składu orzekającego mogą wybrać spośród siebie innego przewodniczącego.
 2. Przewodniczący składu orzekającego kieruje jego pracami.

Przedmiot postępowania

§15

Przedmiotem postępowania przed Sądem Koleżeńskim mogą być:

1) sprawy wynikające z naruszenia Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Towarzystwa,

2) sprawy sporne powstałe między członkami Towarzystwa w wyniku naruszenia zasad współżycia społecznego

3) sprawy przekazane do rozstrzygnięcia Sądu przez odrębne przepisy prawa.

Wniesienie sprawy

 • §16
 1. Wszczęcie postępowania poprzedza wniesienie sprawy.
 2. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek Towarzystwa, w szczególności zainteresowany rozstrzygnięciem spornej kwestii, a także właściwa władza Towarzystwa.

3.Wnioskodawca (powód), za zgodą przewodniczącego Sądu i uczestnika postępowania (pozwanego), może w każdej chwili wycofać wniosek. W takim przypadku skład orzekający nie przeprowadza postępowania zmierzającego do rozpoznania sprawy a wszczęte umarza, wydając stosowne postanowienia.

§17

1.Wniesienie sprawy dokonuje się poprzez złożenie do Sądu wniosku o rozpatrzenie sprawy, w którym zawarty jest przedmiot postępowania.

2.Wniosek powinien zawierać:

 1. a) wskazanie do kogo jest wnoszony,
 2. b) datę wniesienia,
 3. b) imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy (powoda),
 4. e) imię i nazwisko oraz adres uczestnika postępowania (pozwanego, przeciwko komu jest wnoszony),
 5. f) wskazanie podstawy prawnej,
 6. g) określenie czego wnioskodawca oczekuje od Sądu,
 7. h) uzasadnienie (ogólne fakty na poparcie wniosku)
 8. i) wskazanie dowodów.
 9. Jeżeli okoliczności tego wymagają, do wniosku wnioskodawca dołącza odpis wniosku dla strony przeciwnej.
 10. Sąd doręcza odpis uczestnikom postępowania wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu rozprawy.
 11. Sąd może zobowiązać pozwanego do wcześniejszego przekazania Sądowi odpowiedzi na wniosek.

 

Rozpatrywanie spraw

§18

 1. Sąd Koleżeński decyduje o przyjęciu sprawy do rozpoznania.
 2. Jeżeli Sąd nie podejmie się rozstrzygnięcia sprawy albo rozstrzygnięcie jest z określonych powodów niemożliwe, powiadamia o przyczynie stronę wnoszącą wniosek.

§19

 1. Przewodniczący składu orzekającego wyznacza miejsce, termin i godzinę posiedzenia składu orzekającego.
 2. Termin rozpoznania sprawy musi być wyznaczony w ciągu 30 dni od dnia wniesienia wniosku. W przypadku wyłączenia z postępowania sędziego, termin ten ulega przedłużeniu o 14 dni.

§20

Sąd Koleżeński wzywa zainteresowane osoby do przybycia w oznaczonym terminie i miejscu na posiedzenie składu orzekającego, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Sąd Koleżeński może zaproponować rozprawę zdalną bez fizycznej obecności wszystkich w jednym miejscu, pod warunkiem że wszyscy uczestnicy postępowania wyrażą na to zgodę.

 §21

 1. Sąd przed otwarciem przewodu sądowego podejmie próbę pojednania stron, dążąc do tego aby powstałe nieporozumienia strony wyjaśniły przed wdaniem się w spór w drodze ugody, dążąc do polubownego załatwienia sporu.
 2. Wszelkie spory, nie zakończone w trybie określonym w ust. 1 będą rozstrzygane przez Sąd.

§22

 1. Posiedzenia składu orzekającego (rozprawy) odbywają się ustnie i jawnie.
 2. Skład orzekający na wniosek stron lub z własnej inicjatywy może wyłączyć jawność całości lub części rozprawy, z uwagi na interes Towarzystwa.
 3. Skład orzekający ogranicza jawność rozprawy na wniosek strony, gdy sprawa dotyczy drażliwych kwestii życia osobistego.

§23

Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

1) domniemania niewinności – pozwanego nie uważa się za winnego naruszenia Statutu, regulaminów, uchwał lub decyzji władz Towarzystwa, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina w postępowaniu przed Sądem,

2) sporności – strony mają prawo do przedstawiania wypowiedzi zmierzających do korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia,

3) obiektywizmu – skład orzekający zachowuje bezstronny stosunek do stron i innych uczestników postępowania,

4) prawdy materialnej – skład orzekający dąży do rozstrzygnięcia opartego na ustaleniach faktycznych zgodnych z rzeczywistością; wynika z niej obowiązek wszystkich osób i władz Towarzystwa współdziałania z Sądem dla wykrycia prawdy o rozpatrywanym zdarzeniu.

Rozprawa

§24

Strony mogą występować przed Sądem osobiście lub przez pełnomocników.

§25

 1. Przewodniczący składu orzekającego otwiera i prowadzi rozprawę.
 2. Rozprawę rozpoczyna się od wywołania sprawy. Następnie przewodniczący składu orzekającego sprawdza czy strony oraz inne osoby wezwane i zawiadomione o terminie rozprawy stawiły się, a także czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.

3.W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się pozwanego, któremu doręczono wezwanie, można przeprowadzić rozprawę zaocznie, jeżeli cele postępowania zostaną osiągnięte.

4.W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się powoda, któremu doręczono wezwanie, postępowanie umarza się, chyba że sprzeciwia się temu pozwany, obecny na rozprawie.

5.Przewodniczący składu orzekającego czuwa nad prawidłowym przebiegiem rozprawy, zwracając uwagę, aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść pozwanego.

§26

Strona postępowania może, z ważnych przyczyn, wnieść o odroczenie rozprawy.

§27

 1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe przewodniczący składu orzekającego zapoznaje pozwanego z treścią zarzutu.
 2. Po upewnieniu się, że pozwany zrozumiał treść zarzutu, przewodniczący zapytuje go czy przyznaje się do winy i czy chce składać wyjaśnienia.
 3. Pozwanemu przysługuje prawo obecności przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego, zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień do poszczególnych dowodów.
 4. Dowody na poparcie zarzutu przeprowadza się przed dowodami służącymi do obrony.
 5. Świadków przesłuchuje się pod nieobecność innych świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań.
 6. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, przewodniczący zamyka rozprawę i udziela głosu stronom. Najpierw powodowi, a następnie pozwanemu. Po czym zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.

 

Rozstrzygnięcie sprawy

§28

 1. W naradzie udział biorą tylko członkowie składu orzekającego.
 2. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący składu orzekającego.

§29

 1. Skład orzekający rozstrzyga na podstawie zebranego materiału dowodowego.
 2. W sprawach o naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał lub decyzji władz Towarzystwa najpierw głosuje się w kwestii winy, a po jej stwierdzeniu w kwestii kary.
 3. Orzeczenie podpisuje cały skład orzekający.
 4. Członkowie składu orzekającego zobowiązani są do zachowania tajemnicy co do przebiegu narady, wypowiadanych w trakcie narady opinii oraz co do wyników głosowania.

§30

Skład orzekający wydaje orzeczenie:

 1. Gdy przedmiotem jest sprawa o naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał lub decyzji władz Towarzystwa:
 2. a) o ukaraniu (upomnieniem, naganą, wykluczeniem z Towarzystwa)
 3. b) o odstąpieniu od wymierzenia kary (przy jednoczesnym stwierdzeniu winy)
 4. c) o uniewinnieniu (w wypadku braku winy),
 5. Rozstrzygające sprawę, gdy przedmiotem jest inna sprawa niż wymieniona w pkt 1)
 6. Postanowienie o umorzeniu, w przypadkach wskazanych w Regulaminie

§31

 1. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego powinno zawierać:
 2. a) oznaczenie Sądu,
 3. b) imiona i nazwiska członków składu orzekającego z podaniem funkcji,
 4. c) datę i miejsce wydania orzeczenia
 5. d) imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy (powoda),
 6. e) imię i nazwisko oraz adres uczestnika postępowania (pozwanego)
 7. f) wskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia,
 8. g) określenie przedmiotu rozstrzygnięcia,
 9. h) decyzję Sądu Koleżeńskiego kończącą postępowanie,
 10. i) uzasadnienie,
 11. j) pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia lub stwierdzenie, że orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
 12. Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać ponadto decyzję co do wymierzonej kary wraz z uzasadnieniem.

§32

 1. Orzeczenie wydane w wyniku rozprawy ogłasza się jawnie po zakończeniu narady.
 2. Po ogłoszeniu orzeczenia strona może żądać doręczenia wraz z uzasadnieniem na piśmie.
 3. Orzeczenie wydane zaocznie lub postanowienie o umorzeniu postępowania doręcza się stronom niezwłocznie po wydaniu.

 

Zaskarżenie orzeczenia

§33

 1. Od orzeczenia w sprawach, w których Sąd orzekł o karach za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Towarzystwa przysługuje Odwołanie do KZD w terminie 14 dni.
 2. Termin zaskarżenia orzeczenia biegnie w wypadku określonym w § 31 ust. 1 od ogłoszenia,
  a w wypadku § 31 ust. 2 od doręczenia orzeczenia.
 3. Odwołanie do KZD składa się za pośrednictwem Sądu, który wnosi je na najbliższym KZD.
 4. W przypadku nie zaskarżenia orzeczenia staje się ono prawomocne z upływem terminu określonego w ust. 1.
 5. Orzeczenia w innych sprawach, niż wymienione w ust. 1, są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Kary i decyzje rozstrzygające spór

§34

Sąd Koleżeński za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia może orzec kary określone w Statucie Stowarzyszenia.

§35

Sąd Koleżeński może wydawać wiążące strony decyzje zmierzające do usunięcia przyczyn lub skutków sporu.

 

Rozdział IV
Przechowywanie dokumentacji Sądu Koleżeńskiego

§36

 1. Za przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji Sądu odpowiedzialny jest Sąd Koleżeński. Z ramienia Sądu pieczę nad dokumentacją sprawuje sekretarz Sądu.
 2. W sprawach przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji Sądu, sekretarz Sądu współpracuje z sekretarzem Zarządu Głównego.
 3. Na prośbę Sądu sekretarz Zarządu Głównego przygotuje odpowiednie miejsce na dokumenty Sądu, z dostępem dla Sądu. Dostęp innych osób powinien zostać wyłączony.
 4. Szczegółowe kwestie związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentacji Sądu reguluje instrukcja kancelaryjna, ustalona przez sekretarza Zarządu Głównego.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§37

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Sąd, mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu Towarzystwa, zasady słuszności i etyki.

§38

Niniejszy Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Podpisy:

 1. Sławomir Jakubiec
 2. Małgorzata Kostrzewa
 3. Mirosław Kulpiński

Niniejszy Regulamin Sądu został uchwalony w dniu 16.02.2018

1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
2. Grupy zorganizowane (złożone z co najmniej 5 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą, faxem lub e-mailem. W zamówieniu podają: nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, imię i nazwisko kierownika grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z ustaloną wysokością przedpłaty ( do 30% kosztów noclegu ) i terminem, organizatorlub kierownik grupy przesyła należność przekazem pocztowym pod wskazany adres schroniska lub konto bankowe. Zwrot przedpłaty może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez dyrektora/kierownika schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu przedpłaty rozstrzyga właściwy organ prowadzący schronisko. W przypadku nienadesłania przedpłaty w ustalonym terminie, dyrektor/kierownik schroniska może zamówienie anulować, o czym pisemnie powiadamia organizatora. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej.
3. Turyści indywidualni mogą dokonać rezerwacji telefonicznie lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla młodzieży szkolnej i studenckiej.
3.1. Młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat może być przyjmowana do schroniska za okazaniem zamówienia noclegów (z podaniem adresu i kontaktu telefonicznego) podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Grupy wycieczkowe oraz turyści indywidualni w szczególnych przypadkach oraz w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.
5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz.17.00 do 21.00), są wpisywani doksiążki rejestracyjnej schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.
6. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor/kierownik schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez pracownika schroniska.
8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
9. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku grupa może nie być przyjęta do schroniska.
10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór bieliźniany
11. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
12. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora/kierownika schroniska.
13. Korzystający ze schroniska powinni przed opuszczeniem placówki w danym dniu, zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia sypialne schroniska.
14. W godz. od 10.00 do 17.00 z sypialń korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i to w schroniskach, które nie mają świetlicy lub jadalni.
15. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w czasie oraz kuchni samoobsługowej lub miejscu wyznaczonym przez dyrektora/kierownika schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.
16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi/kierownikowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.
17. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.
18. Palenie tytoniu w schronisku jest zakazane. Osoby pełnoletnie mogą palić tylko w  palarni wyznaczonej przez dyrektora/kierownika schroniska.
19. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor/kierownik schroniska jest uprawniony do usunięcia go ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni, organizacji, rodziców lub prawnych opiekunów.
20. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego organu prowadzącego schronisko, kuratora oświaty lub zarządu oddziału PTSM.
21. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora/kierownika schroniska.
Zarząd Główny PTSM
Komisja Schronisk Młodzieżowych

& 1

Honorowe Wyróżnienie PTSM Za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych, zwane dalej Honorowym Wyróżnieniem PTSM, jest wyróżnieniem jednostopniowym.

& 2

Honorowe Wyróżnienie PTSM stanowi lany krążek z brązu, patynowy o średnicy 60 mm. Na rewersie znajduje się trójkąt z literami PTSM i napisem w otoku: Za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych. Na awersie znajduje się międzynarodowy symbol schronisk młodzieżowych – domek z drzewkiem i napis w otoku: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

& 3

Honorowe Wyróżnienie PTSM przyznaje się osobom fizycznym i prawnym, które mają szczególny wkład społeczny w rozwój schronisk młodzieżowych.

& 4

Honorowe Wyróżnienie PTSM może również otrzymać osoba nie będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wyróżniła się wybitną działalnością w dziedzinie międzynarodowego ruchu schronisk młodzieżowych, zmierzającego do rozwoju i utrwalania przyjaznych stosunków między narodami i ma swój wkład w rozwijaniu współpracy z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych.

& 5

Honorowe Wyróżnienie PTSM przyznaje się z okazji:

1/ świąt państwowych,

2/ Zjazdu Delegatów PTSM,

3/ znaczących rocznic jubileuszowych PTSM i ruchu schronisk młodzieżowych,

4/ Światowego Dnia Turystyki.

5/ innych ważnych okoliczności społecznych,

& 6

1.Wnioskować w sprawie przyznawania Honorowego Wyróżnienia PTSM mogą wyłącznie:

1/ Prezydium ZG PTSM,

2/ zarządy okręgów, oddziałów i kół PTSM za pośrednictwem oddziałów,

3/ Komisja Odznaczeń.

 1. Ewidencję przyznanych wyróżnień prowadzi biuro ZG PTSM.
 2. Wniosek o przyznanie Honorowego Wyróżnienia PTSM rozpatruje Komisja Odznaczeń  ZG PTSM.
 3. Wniosek w sprawie nadania Honorowego Wyróżnienia PTSM, wypełniony według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, przesyłają wnioskodawcy do Komisji Odznaczeń ZG PTSM.

& 7

Honorowe Wyróżnienie PTSM wręczane jest wraz z legitymacją wykonaną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.