REGULAMIN. Tras typowych /zorganizowanych/ Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dla obozów wędrownych
1. Trasy typowe PTSM są to 14, 10 i 7-dniowe marszruty piesze, kolarskie i inne, przygotowane dla obozów wędrownych przez Oddziały Okręgowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Trasy typowe zostały zorganizowane na najbardziej atrakcyjnych szlakach turystycznych.

2. System tras typowych ma na celu ułatwienie organizowania obozów wędrownych, a młodzieży w niej uczestniczącej – umożliwia poznanie najciekawszych regionów kraju.

3. Wykaz tras typowych jest zamieszczony w materiałach PTSM.

4. Obóz wędrowny, zgodnie z obowiązującymi przepisami władz oświatowych składa się z 22 uczestników /20 uczniów oraz kierownik i jego zastępca/.

5. Organizator obozu /szkoła, uczelnia, stowarzyszenie/ wybiera trasę i termin rozpoczęcia obozu wędrownego i zgłasza pisemnie lub osobiście we właściwym, dla wybranej trasy, biurze  PTSM w możliwie wczesnym terminie /nie później niż do 15 kwietnia/, gdzie następuje rejestracja zgłoszenia według kolejności wpływu. W wyjątkowych przypadkach obóz może zostać zgłoszony w terminie późniejszym.

6. Z uwagi na fakt, że wybrana trasa lub termin mogą być wcześniej zajęte należy podać inny /zastępczy/ termin na wybranej trasie, względnie inną trasę z określonym terminem.

7. Biuro Okręgowe PTSM dokonując rezerwacji trasy przesyła organizatorowi obozu wędrownego przydział trasy wraz z jej przebiegiem na formularzu nr 1 /łącznie  z regulaminem tras typowych/.

8. Organizator obozu wędrownego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przydziału trasy typowej, przesyła do okręgu PTSM należną opłatę za rezerwację trasy, określoną uchwałą ZG PTSM lub jego Prezydium. Na odwrocie odcinka przelewu należy podać dokładny adres organizatora obozu wędrownego, numer trasy i termin rozpoczęcia obozu.

9. Nie nadesłanie opłaty w obowiązującym terminie może spowodować cofnięcie rezerwacji trasy lub zmianę terminów.

10. Biuro Okręgowe PTSM potwierdza przydzielenie trasy na formularzu nr 2, który wraz z materiałami informacyjnymi zostaje przesłany organizatorowi obozu najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia obozu wędrownego.

11. W ramach opłaty za rezerwację trasy organizator obozu wędrownego otrzymuje: zapewnienie noclegów w kolejności przebiegu trasy, opis i szkic trasy, wydawnictwo o regionie, Dzienniczek Obozu Wędrownego, Informator PTSM. Usługi przewodnika po miejscowości, zakładzie pracy bądź muzeum, organizator obozu wędrownego zamawia  bezpośrednio i reguluje należności na miejscu.

12. Uczestnicy obozu wędrownego korzystający z trasy typowej, a nie korzystający z bielizny pościelowej schroniska młodzieżowego, zobowiązani są posiadać własne śpiwory bieliźniane /dwa prześcieradła i powłoczkę na poduszkę/.

13. Obóz wędrowny jest zobowiązany do przestrzegania kolejności noclegów na trasie. W przypadku rezygnacji z jednego lub więcej noclegów na trasie organizator obozu zobowiązany jest do uregulowania należności za niewykorzystane noclegi.

14. Dla celów meldunkowych kierownik obozu wędrownego powinien posiadać odpowiednią liczbę egzemplarzy listy uczestników – ostemplowanej, opatrzonej podpisem organizatora oraz kierownika obozu wędrownego – pozostawiając egzemplarz w każdym schronisku na trasie.

15. Uczestnicy obozu powinni być ubezpieczeni  od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisę ubezpieczeniową, jak i inne dokumenty należy okazywać na każde żądanie osób uprawnionych do kontroli obozu.

16. Uczestników obozu obowiązują przepisy meldunkowe, graniczne, drogowe, regulamin schronisk, zarządzenia władz oświatowych i przepisy organizacyjno-porządkowe PTSM.

17. Wszelkie uwagi dotyczące tras typowych należy zgłaszać do właściwego Biura Okręgowego PTSM – pisemnie, a w nagłych przypadkach – telefonicznie lub telegraficznie.

18. Sprawy wysokości stosowanych opłat /i przedpłat/ dla organizatorów obozu wędrownego reguluje ZG PTSM.

19. Kołom PTSM przysługuje 25% zniżki w opłatach za rezerwację tras.

20. Wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji organizatora z przeprowadzenia obozu, bez powiadomienia właściwego Biura Okręgowego PTSM, przed 1 czerwca.

Wykaz tras typowych znajduje się w Informatorze PTSM.