DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

  Ja, niżej podpisana / podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu PTSM oraz Regulaminów PTSM, oraz cele i zadania Towarzystwa. Zobowiązuję się jednocześnie do przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.

  Jednocześnie proszę o wystawienie:

  Dane

  Imię

  Nazwisko

  Data urodzenia

  Adres e-mail

  Telefon *)

  Adres do korespondencji *)

  Województwo

  Kod pocztowy

  Miasto

  Ulica

  Nr domu

  Nr mieszkania


  *) Dla legitymacji krajowej - dane dobrowolne, dla legitymacji międzynarodowej - dane obowiązkowe

  Rodzaj wysyłki

  W sumie do zapłaty 0 zł

  Potwierdzenie wpłaty (koszt legitymacji oraz wysyłka):

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji jest Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych z siedzibą: ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa. Zebrane dane będą przetwarzane w celach statutowej działalności PTSM, w celach archiwalnych, a także dla potrzeb informowania o działalności Towarzystwa oraz oferowanych przez nie usługach, jak również - w przypadku udzielenia zgody - o produktach i usługach innych podmiotów związanych z promowaniem turystyki młodzieżowej. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Osoby zainteresowane otrzymywaniem wyżej wskazanych informacji na podany w formularzu adres e-mail lub numer telefonu prosimy o zaznaczenie poniżej preferowanej w tym celu formy kontaktu. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na obowiązujące wymogi prawne w przypadku nieudzielenia zgody na otrzymywanie informacji o działalności Towarzystwa oraz o produktach i usługach podmiotów powiązanych drogą elektroniczną lub telefoniczną, otrzymywanie od nas wiadomości w tym zakresie będzie możliwe wyłącznie pocztą tradycyjną.

  na otrzymywanie od Polskiego Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych informacji o produktach i usługach Towarzystwa i innych podmiotów związanych z promowaniem turystyki i wypoczynku dla młodzieży.

  Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Data