W dniu 14 maja 2024 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli PTSM z p. Piotrem Borysem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ze strony PTSM w spotkaniu udział wzięli: Stanisław Bednarek – Prezes PTSM, Jacek Kowalski – Wiceprezes PTSM, Jolanta Jucewicz – członek Prezydium Zarządu Głównego PTSM i Krzysztof Popławski – Doradca Zarządu Głównego PTSM. Spotkanie odbyło się z inicjatywy władz PTSM i dotyczyło przedstawienia ministrowi działalności PTSM a także potencjału wynikającego z wielkości i doświadczenia organizacji. Przedstawiciele PTSM omówili stan i sytuację formalno-prawną sieci schronisk młodzieżowych w Polsce, ich umiejscowienie na rynku usług noclegowych oraz rolę jako placówek oświatowo-wychowawczych. Prezes przedstawił też wnioski PTSM dotyczące konieczności i zasadności kierowania grup dzieci i młodzieży szkolnej do szkolnych schronisk młodzieżowych w ramach realizacji równych działań o charakterze turystyczno- krajoznawczym. Działania te powinny wpisywać się w strategię rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Zaznaczył też, że powinno to być wdrożone na poziomie instytucji centralnych, głównie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z tym zasygnalizowano potrzebę spotkania w szerszym gronie tzn. udział przedstawicieli PTSM oraz PTTK ze strony sektora NGO oraz przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W oparciu o przedstawione informacje o Towarzystwie minister stwierdził, że PTSM jest postrzegane jako organizacja sieciowa, podobnie jak jest to w przypadku PTTK. Wskazał też obszary, w których dostępne są środki z krajowych i europejskich funduszy i o które PTSM może się starać w ramach organizowanych konkursów. Nacisk położył na organizacje szkoleń dla kadr SSM, cyfryzację organizacji oraz realizację różnych projektów aktywizujących środowiska seniorów. Wskazał przy tym na przewagę PTSM jako organizacji NGO, gdyż część konkursów jest adresowane wyłącznie do sektora pozarządowego.