Współzawodnictwo Schronisk Młodzieżowych

Współzawodnictwo Schronisk Młodzieżowych 2018-01-17T21:22:11+00:00

Regulamin Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych

I. Założenia ogólne

§ l. Współzawodnictwo schronisk młodzieżowych, zwanych dalej „schroniskami”, ma na celu zachęcenie dyrektorów /kierowników i personelu pomocniczego w schroniskach do stworzenia w swoich placówkach możliwie najlepszych warunków zakwaterowania i pobytu w schronisku dla młodzieży biorącej udział w wycieczkach i obozach wędrownych. Przede wszystkim chodzi tu o prawidłowe oddziaływanie wychowawcze schronisk, o zdecydowaną poprawę warunków sanitarno-higienicznych, o estetykę wnętrza schronisk i ich otoczenia oraz o przekazywanie informacji krajoznawczo-turystycznych o swoim regionie.
§ 2 Warunki współzawodnictwa schronisk młodzieżowych uwzględniają rozwiązania wynikające z przepisów:
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie
      ramowych statutów placówek publicznych /Dz. U. Nr 52, poz. 466/,
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie
      rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu
     dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej
      przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz. U. Nr 52, poz. 467
      z późn. zm/,
będących aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
/Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm/
§ 3. Do współzawodnictwa mogą przystąpić wszystkie schroniska, które zostały zarejestrowane w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowychoraz udzielają zniżki dla członków PTSM w opłatach za noclegi.
§ 4. Konkurs współzawodnictwa prowadzony jest w następujących grupach:
       I – schroniska całoroczne,
      II – schroniska sezonowe.
§ 5. Okres współzawodnictwa obejmuje w każdymroku kalendarzowym czasokres funkcjonowania schroniska.
§ 6. Udział schroniska we współzawodnictwie jest dobrowolny.
§ 7. Oceny działalności schronisk biorących udział we współzawodnictwie dokonują komisje:
– oddziałowe (powołane przy zarządach oddziałów PTSM),
– ogólnopolska (powołana przy Zarządzie Głównym PTSM).

II. Elementy Współzawodnictwa i kryteria ocen

§ 8. Elementy współzawodnictwa dotyczą działalności schronisk w następujących dziedzinach:
l/ działalność dydaktyczno-wychowawcza: oddziaływanie wychowawcze na młodzież, m.in. poprzez konsekwentne egzekwowanie przestrzegania regulaminu schroniska, inicjowanie prac na rzecz schroniska, kształtowanie nawyków poszanowania mienia placówki;
2/ działalność w zakresie poprawy warunków sanitarno – higienicznych, wykazywanie troski o czystość pomieszczeń, zaopatrzenie schroniska w niezbędne środki umożliwiające utrzymanie porządku oraz czystości w sanitariatach;
3/ zapewnienie możliwości najlepszej jakości usług noclegowych i poza noclegowych jak: czystość w sypialniach, dobra organizacja i wyposażenie kuchni samoobsługowej, pomoc przy organizacji wyżywienia, dobre wyposażenie jadalni, magazynów, świetlicy, pomieszczeń na rowery, przechowalni bagażu, miejsc przeznaczonych do czyszczenia obuwia i garderoby, zapewnienie korzystania z żelazka do prasowania, sprawność załatwienia korespondencji, prowadzenie dokumentacji;
4/ dbałość o estetykę wnętrza schroniska i najbliższego otoczenia – dekorowanie świetlicy, sypialni i korytarzy eksponatami regionalnej sztuki i oryginalnymi pracami młodzieży, dekorowanie wejść do schroniska, dbałość o estetyczny wygląd otoczenia schroniska (trawniki, klomby itp.);
5/ zapewnienie właściwej informacji krajoznawczo – turystycznej: zorganizowanie ekspozycji zapoznającej z walorami krajoznawczymi najbliższych okolic schroniska i regionu; umieszczenie w widocznym miejscu informacji praktycznych o najbliższych punktach żywienia zbiorowego, zabytkach, punktach pomocy lekarskiej itp., informacji komunikacyjnych (np. połączenia z sąsiednimi miejscowościami); udostępnianie materiałów szkoleniowych i promocyjnych przekazanych przez PTSM, organ prowadzący i inne jednostki.
6/ podejmowanie zadań gospodarczych i organizacyjnych, m.in. podejmowanie zadań na rzecz rozwoju schroniska, świadczenie usług poza noclegowych, pomoc dla młodzieży przebywającej w schronisku w organizowaniu zwiedzania okolicy, spotkań z mieszkańcami, prowadzenie zapisów do PTSM w uzgodnieniu z współpracującym Oddziałem.
§ 9. Przy ocenie działalności schronisk należy uwzględnić obiektywne warunki pracy placówek; wielkość i stan techniczny budynku, pomieszczeń gospodarczych, stan zaplecza sanitarno -higienicznego, liczbę personelu, lokalizację schroniska (miasto, wieś) itp.

III. Organizacja i przebieg Współzawodnictwa

§ 10. 1. Warunkiem wzięcia udziału we współzawodnictwie jest wypełnienie przez dyrektora /kierownika schroniska zgłoszenia do konkursu /zał. nr l / i przesłanie go do odpowiedniego oddziału PTSM w terminie do dnia:
– 31 marca każdego roku – schroniska całoroczne,
– 30 czerwca każdego roku – schroniska sezonowe,
Kopię wypełnionego zgłoszenia należy pozostawić w aktach schroniska. W schroniskach biorących udział we współzawodnictwie należy obowiązkowoumieścić na widocznym miejscu czytelny napis „schronisko młodzieżowe bierze udział we współzawodnictwie”.
2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych brakiem działalności zarządu oddziału PTSM,na terenie którego działa schronisko, możliwe jest bezpośrednie zgłoszenie się schroniska do konkursu poprzez biuro ZG PTSM /do 31 marca/. Biuro ZG PTSM powiadamia Ogólnopolską Komisję o zgłoszonych tą drogą schroniskach w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
§ 11. 1. Na szczeblu centralnym oceny współzawodnictwa dokonuje Ogólnopolska Komisja Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, zwana dalej Ogólnopolską Komisją, powołana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.                                                                2. Pierwszym szczeblem organizacyjnym, oceniającym i weryfikującym jest Zarząd Oddziału PTSM
§ 12. Do wykonania zadań związanych z organizacją współzawodnictwa na szczeblu oddziału, Zarządy Oddziałów PTSM powołują, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, oddziałowe komisje współzawodnictwa w składzie co najmniej 3 osób.
 § 13. Zarządy oddziałów przesyłają do Zarządu Głównego PTSM- w terminie do dnia 15 lipca każdego roku – wykaz schronisk biorących udział we współzawodnictwie.
§ 14. Komisje oddziałowe zobowiązane są do następującej częstotliwości kontroli schronisk zgłoszonych do współzawodnictwa:
l/ schronisk całorocznych – (1 – 3 razy w roku),
2/ schronisk sezonowych – (1 raz w roku).
§ 15. Schronisko całoroczne, które w ciągu okresu sprawozdawczego /licząc od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku bieżącego/ udzieliło mniej niż 20% noclegów nie powinno być typowane do szczebla centralnego przez komisję oddziałową.
§ 16. Schronisko sezonowe, które w ciągu faktycznej działalności /licząc od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku bieżącego/ udzieliło mniej niż 20 % noclegów niepowinno być typowane do szczebla centralnego przez komisję oddziałowa.
§ 17. 1. Zarządy Oddziałów PTSM, po zatwierdzeniu propozycji Oddziałowych Komisji współzawodnictwa, przesyłają do Zarządu Głównego PTSM wniosek (zał. Nr 2) oraz sprawozdanie dyrektora /kierownika schroniska (zał. nr 3); o wyróżnienie najlepszych schronisk w terminie do 25 września każdego roku,
2. Sporządzony wniosek o wyróżnienie najlepszych schronisk powinien uwzględniać kryteria zawarte w załączniku nr 4.
3. Zgłoszenie do konkursu oraz protokóły z lustracji poszczególnych schronisk pozostają w aktach Zarządu Oddziału PTSM.
§ 18. Każdy Zarząd Oddziału PTSM ma prawo wytypować do nagród honorowych w skali ogólnopolskiej następującą liczbę schronisk:
  1. W grupie schronisk całorocznych;
1)      1 schronisko przy 1 – 3 schroniskach zgłoszonych,
2)      2 schroniska przy   4 – 6 schroniskach zgłoszonych,
3)      3 schroniska przy   7 – 9 schroniskach zgłoszonych,
4)      4 schroniska przy 10 – 12 schroniskach zgłoszonych,
5)      5 schronisk przy 13 – 15 schroniskach zgłoszonych,
6)      6 schronisk przy 16 –18 schronisk zgłoszonych
7)      7 schronisk przy 19 – 21 schroniskach zgłoszonych
8)      8 schronisk przy zgłoszonych 22 i więcej schroniskach
  1. W grupie schronisk sezonowych;
1)      1 schronisko przy    1 –   5 schroniskach zgłoszonych,
2)      2 schroniska przy    6 – 10 schroniskach zgłoszonych,
3)      3 schroniska przy 11 –15 schroniskach zgłoszonych,
4)      4 schroniska przy 16 – 20 schroniskach zgłoszonych
5)      5 schronisk przy 21 i więcej schroniskach zgłoszonych
§ 19. Prezydium Zarządu Głównego PTSM na wniosek Ogólnopolskiej Komisji przyznaje każdego roku następujące wyróżnienia:
l/ wyróżnienie honorowe dla schronisk stałych w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym, z  możliwością powtórzenia niektórych stopni,
2/ wyróżnienie honorowe dla schronisk sezonowych w stopniu: brązowym, srebrnym, złotym, z  możliwością powtórzenia niektórych stopni.

IV. Ustalenia końcowe

§ 20. W szczególnych przypadkach określonych § 10 ust. 2, oceny schronisk dokonuje Ogólnopolska Komisja i sporządza wniosek o wyróżnienie do Prezydium Zarządu Głównego PTSM.
§ 21. Prezydium Zarządu Głównego PTSM na wniosek Ogólnopolskiej Komisji ma prawo zmienić stopień lub nie przyznawać wyróżnienia.
§ 22. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Ogólnopolskiej Komisji.