W dniu 31 maja 2021 roku uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, zainaugurują tegoroczny „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Trzecioklasiści wezmą udział w interesujących i aktywizujących warsztatach ceramicznych „Z gliną na wesoło” w „Galerii pod Aniołem” w Dobkowie, które pierwotnie miały odbyć się jeszcze w październiku ubiegłego roku, ale w związku z zaliczeniem powiatu kamiennogórskiego do tzw. „czerwonej strefy” w dniu 17 października 2020 r. wszystkie zaplanowane do końca roku działania zostały odwołane. W czerwcu zaplanowane są już kolejne klasowe wycieczki autokarowe i piesze, które zostały zgłoszone przez nauczycieli szkół podstawowych z Kamiennej Góry oraz Krzeszowa.

Zarząd Oddziału PTSM z przyjemnością informuje, że przystąpił do czterech otwartych konkursów ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 r. ogłoszone przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra, Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego oraz Wójta Gminy Kamienna Góra. Podstawą wszystkich ofert były propozycje nauczycieli ze szkół podstawowych zgłoszone, za zgodą dyrektorów szkół, do planu pracy Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze jeszcze w 2020 r., których realizację w pełnym zakresie uniemożliwiła pandemia SARS-CoV-2.

W wyniku rozstrzygnięcia przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w obszarze turystyki wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie nasza oferta „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” została zatwierdzona do realizacji wraz z dotacją w wysokości 12.000,00zł. Stosowna umowa w/w zakresie została podpisana z Gminą Miejską Kamienna Góra 29 kwietnia 2021 r. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego, w którym zaplanowano udział 1.025 młodych uczestników, ich opiekunów oraz edukatorów wynosi 31.200,00zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień nasza oferta „Cykl wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry” została zatwierdzona do realizacji wraz z dotacją w wysokości 11.000,00zł. Po przedłożeniu zaktualizowanej oferty realizacji w/w zadania stosowna umowa w/w zakresie została podpisana z Gminą Miejską Kamienna Góra 5 maja 2021 r. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego, w którym zaplanowano udział 1.070 młodych uczestników, ich opiekunów oraz edukatorów wynosi 29.700,00zł/

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w obszarze turystyki i krajoznawstwa wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie nasza oferta „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” została zatwierdzona do realizacji wraz z dotacją w wysokości 5.000,00zł. Stosowna umowa w/w zakresie została podpisana z Powiatem Kamiennogórskim 27 kwietnia 2021 r. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego, w którym zaplanowano udział 550 młodych uczestników, ich opiekunów oraz edukatorów wynosi 17.500,00zł/

W wyniku rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Kamienna Góra, w dniu 17 maja 2021 r., otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie nasza oferta „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” została zatwierdzona do realizacji wraz z dotacją w wysokości 6.000,00zł. Po przedłożeniu zaktualizowanej oferty realizacji w/w zadania stosowna umowa w/w zakresie zostanie podpisana z Gminą Kamienna Góra. Całkowity koszt realizacji zaktualizowanej oferty zadania publicznego, w której zaplanowano udział 600 młodych uczestników, ich opiekunów oraz edukatorów wyniesie 15.600,00zł.
/Ogółem w tegorocznych otwartych konkursach ofert otrzymaliśmy 34.000,00zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) dotacji na dofinansowanie realizacji powyższych zadań publicznych w środowisku młodzieży szkolnej z w/w jednostek samorządu terytorialnego. Całkowity, łączny koszt realizacji powyższych zadań publicznych, w których zaplanowano uczestnictwo 3.245 młodych uczestników, ich opiekunów oraz edukatorów wyniesie 94.000,00zł, w tym 34.000,00zł przyznanych w formie dotacji, 27.700,00zł z innych źródeł finansowych (środków finansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadań) oraz 32.300,00zł stanowiących wkład osobowy jako praca społeczna członków naszego Towarzystwa.

W IMIENIU NASZYCH MŁODYCH CZŁONKÓW I UCZESTNIKÓW ORGANIZOWANYCH IMPREZ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZO-PRZYRODNICZYCH BARDZO DZIĘKUJEMY.