Grudzień to miesiąc, w którym przeprowadzamy Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego, tradycyjne od lat „turystyczne święta” młodych turystów ze szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego. Niestety, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, nasze  plany związane z organizacją grudniowego Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2022 musiały zostać w ostatniej chwili bardzo mocno zrewidowane. Zakupiono już upominki rzeczowe oraz kubki turystyczne 2022, dla co najmniej 3-krotnych uczestników naszych imprez turystyczno-krajoznawczych, uczniów szkół powiatu kamiennogórskiego i ich opiekunów, przygotowano tradycyjne prezentacje multimedialne ph. „Przeżyjmy to jeszcze raz” i wstępnie ustalono terminy ich przeprowadzenia w Lubawce, w Kamiennej Górze oraz Krzeszowie. Tym razem grudniowe liczne nieobecności uczniów z powodu szalejącej grypy oraz niedomagania zdrowotne głównego organizatora działań turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszego powiatu doprowadziły do podjęcia decyzji o przeniesieniu uroczystego Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2022 na styczeń przyszłego roku, na które przygotujemy jeszcze dyplomy uczestnictwa dla najaktywniejszych młodych uczestników, a dla najaktywniejszych opiekunów wyróżnienia w postaci Dyplomów Honorowych Oddziału PTSM, Dyplomów Honorowych Zarządu Głównego PTSM oraz Honorowych Odznak PTSM w stopniu brązowym, srebrnym oraz złotym.Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze, z upoważnienia Zarządu Głównego PTSM, przystąpił do czterech otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez włodarzy jednostek samorządu terytorialnego, w których były również oferty zadań publicznych z zakresu turystyki. W wyniku ich rozstrzygnięć otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Profilaktyki z Gminy Miejskiej Kamienna Góra (2×15.000,00zł), Turystyki i Krajoznawstwa z Powiatu Kamiennogórskiego (5.000,00zł) oraz Turystyki, Krajoznawstwa i Aktywnego Wypoczynku z Gminy Kamienna Góra (8.250,00zł). Łącznie otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 43.250,00zł, tj. największe w dotychczasowej naszej działalności programowej na rzecz młodych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego.

Z trzema w/w jednostkami samorządu terytorialnego podpisaliśmy umowy na realizację czterech zadań publicznych na łączną kwotę 116.100,00zł, w tym wpisowe od uczestników imprez turystyczno-krajoznawczych – 34.724,00zł, wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych -43.250,00zł, własne środki finansowe – 3.543,00zł oraz wkład osobowy – 34.584,00zł przy organizacji 133 różnorodnych działań turystyczno-krajoznawczych dla 3.939 uczestników.

Niestety, szalejąca inflacja wpłynęła również na nieplanowany wzrost kosztów finansowych organizacji głównie wycieczek połączonych z warsztatami edukacyjnymi czy lekcjami muzealnymi. Dotychczasowe łączne koszty realizacji czterech zadań publicznych zgodnie z podpisanymi umowami zamknęły sią kwotą 130.737,36zł, w tym wpisowe od uczestników – 52.165,38zł, wsparcie finansowe realizacji zadań – 43.250,00zł, własne środki finansowe – 4.471,98zł oraz wkład osobowy (niefinansowy) – 30.850,00zł. Pozyskane przy realizacji zadań publicznych środki finansowe przeznaczono na: zajęcia edukacyjne, warsztaty, lekcje zamkowe i muzealne oraz wstępy – 50.101,13zł, przejazdy uczestników wycieczek + parkingi – 36.843,56zł, nagrody dla uczestników imprez turystyczno-krajoznawczych – 12.435,64zł i koszty obsługi zadań publicznych – 507,03zł.

Tegoroczny Szkolny Sezon Turystyczny 22 lutego 2022 r. zainaugurowali młodzi członkowie naszego Towarzystwa z obecnej klasy II d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, którzy uczestniczyli w przyrodniczej lekcji regionalnej popularyzującej wybrane obiekty przyrody prawem chronione i zabytki architektury powiatu kamiennogórskiego. Ostatnim tegorocznym działaniem była świąteczna lekcja muzealna przeprowadzona 21 grudnia 2022 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, w której uczestniczyli uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze będący również członkami Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

W mijającym roku zorganizowaliśmy dotychczas 111 różnego rodzaju działań na rzecz naszych młodych członków i sympatyków, w których wzięło udział 2.925 uczestników (planowana ilość uczestników 3.939 z podsumowaniami łącznie), w tym 2.492 uczniów, 211 opiekunów, 130 edukatorów, a w 92 działaniach uczestniczył Jerzy Rubach. Ogółem co najmniej jeden raz w naszych różnorodnych działaniach na rzecz rozwoju turystyki szkolnej pojawiło się 1.058 osób. W imprezach turystyczno-krajoznawczych i edukacyjnych uczestniczyła młodzież i ich opiekunowie z sześciu szkół podstawowych powiatu kamiennogórskiego: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze (1.178), Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze (893), Szkoła Podstawowa w Krzeszowie (308), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce (252), Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie (44) oraz Szkoła Podstawowa w Szarocinie (28).

W tegorocznych działaniach dużą popularnością cieszyły się różnorodne zajęcia edukacyjne, w tym lekcje muzealne i zamkowe, lekcje regionalne, warsztaty ceramiczne i warsztaty piekarskie. Młodzi mieszkańcy naszego powiatu byli m. in w: Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze (19 razy), Zamku Książ w Wałbrzychu (15), Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu (9), Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie (8), Galerii pod Aniołem w Dobkowie (7), Karkonoskim Banku Genów KPN w Jagniątkowie, PTT „Projekt Arado” w Kamiennej Górze i Wiosce Indiańskiej w Janiszowie (po 4 razy). W trakcie wycieczek edukacyjno-autokarowych korzystaliśmy z usług transportowych PKS Kamienna Góra (53 razy), Kolei Dolnośląskich (3), DEX Trans z Wałbrzycha i Eurotrans z Kamiennej Góry (po 2 razy), a na portalu internetowym powiatowa.info w zakładce „Wycieczki z PTSM 2022” ukazało się 98 informacji z wycieczek oraz lekcji muzealnych organizowanych przez Oddział PTSM dla swoich młodych członków i sympatyków. Portal powiatowa.info od 2012 r. jest naszym partnerem medialnym.

Rok 2022 był również bardzo ważnym dla przyszłości PTSM. W dniach 3-4 czerwca w  Warszawie odbył się XVI Krajowy Zjazd Delegatów, który wybrał nowe władze Towarzystwa – Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński na kolejną 5-letnią kadencję (2022-2026). Ponadto uchwałą Zjazdu 22. członków uhonorowano najwyższą godnością – Honorowy Członek PTSM. Wśród nich był także Jerzy Rubach, który od 7 grudnia 1985 r. pełni funkcję prezesa kamiennogórskiego PTSM. Najliczniejszym Oddziałem PTSM był w 2021 r. Oddział PTSM w Kamiennej Górze skupiający 537 członków Towarzystwa, w tym 510 Juniorów (uczniów) oraz 27 Seniorów (dorosłych). Aktualnie nasz Oddział skupia 727 członków, w tym 701 Juniorów oraz 26 Seniorów. Kamiennogórski Oddział PTSM w 2023 r. będzie obchodził „srebrny jubileusz” tj. XXV-lecie swojej działalności na rzecz rozwoju turystyki szkolnej oraz uczestnictwa w procesie edukacyjnym szkół podstawowych powiatu kamiennogórskiego kontynuując zapoczątkowaną we wrześniu 1977 r. przy Liceum Ogólnokształcącym działalność Koła Terenowego PTSM założonego przez kol. Pelagię Werno. Od przekształcenia Koła Terenowego 5 marca 1998 r. na Oddział PTSM w Kamiennej Górze, obejmujący swoim działaniem powiat kamiennogórski, w organizowanych przez nas rajdach turystycznych, konkursach wiedzy ekologicznej, historycznej i krajoznawczej oraz różnorodnych wycieczkach klasowych i sobotnich wycieczkach Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych wzięło udział 46.509 młodych uczestników, ich opiekunów oraz edukatorów z odwiedzanych ośrodków edukacji oraz obiektów muzealnych na terenie województwa dolnośląskiego.